ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยโสธร 9 อำเภอ 79 ตำบล

 

 

 

1. อำเภอเมืองยโสธร จำนวน  18 ตำบล                                  5. อำเภอทรายมูล  จำนวน  5  ตำบล

 

1. นายถาวร  ศรีนูเดช                  ต.เขื่องคำ                               1. นายพิมพา  วงษ์ศรีแก้ว                 ต.ดู่ลาด

 

2. นายชำนาญ  มีแก้ว                  ต.ขุมเงิน                                 2. นายประสิทธิ์  แสงเผ่น                  ต.ทรายมูล

 

3. นายเกษม  บุญทวี                   ต.หนองเรือ                             3. นายสำเนียง   ไกรศรี                     ต.ไผ่

 

4. นายคำเบ้า  พรานเนื้อ             ต.หนองหิน                              4. นายบุญเรือง  สมหวัง                    ต.ดงมะไฟ

 

5. นายไพบูลย์  ไตรยสุทธิ์          ต.หนองเป็ด                             5. นายหนูเกณ  ทองเฟื่อง                 ต.นาเวียง

 

6. นายสมศรี  สมหวัง                 ต.ทุ่งนางโอก                            6. อำเภอทรายมูล  จำนวน  4  ตำบล

 

7. นายพรทิพย์  จันทคง             ต.ตาดทอง                                1. นางพรรณิภา  จักรวรรณพร           ต.ค้อวัง

 

8. นายเเสงจันทร์  พินทรัพย์      ต.หนองคู                                  2. นายสอาด  บุญพิมพ์                      ต.น้ำอ้อม

 

9. นายคำกร  ชูรัตน์                   ต.สิงห์                                        3. นางสาวประพัสศร สายสมบัติ        ต.กุดน้ำใส

 

10. นายสุทธิสันต์  แซ่ลี้            ต. น้ำคำใหญ่                              4. นายเหลง  อินทร์พิมพ์                   ต.ฟ้าห่วน

 

11. นายวีระ  เศิกศิริ                   ต. สำราญ                                   7. อำเภอป่าติ้ว  จำนวน  5  ตำบล

 

12. นายจรัญ  กาญจนสาธิต      ต.ค้อเหนือ                                 1.นายชาญณรงค์  อรศรี                     ต.โคกนาโก

 

13. นายประสาท ประเสริฐสังข์  ต.ดู่ทุ่ง                                       2.นายบุญมี  เขื่อนคำ                          ต.โพธิ์ไทร

 

14. นายเรวัตร  ธิมาชัย              ต.เดิด                                        3.นายสมจิตร  ไชยงาม                       ต.ศรีฐาน

 

15. นายเติม  ผ่องใส                 ต.ขั้นไดใหญ่                             4.นายสุวิทย์  บุญทศ                           ต.กระจาย

 

16. ดลชัย  ธนาคุณ                   ต.ทุ่งแต้                                    5.นายสุภี  สารสะ                                 ต.เชียงเพ็ง

 

17. สำรอง  จันทร์เรือง              ต.นาสะไมย์                              8. อำเภอไทยเจริญ  จำนวน  5  ตำบล

 

18. นายกฤษฎา  ศรีสุข             ต.ในเมือง                                  1. นายประเทือง ตาสว่าง               ต.คำเตย

 

2. อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จำนวน  13 ตำบล                               2. นายศิริพงษ์  ทองแสง               ต.น้ำคำ

 

1. นายจันทร์   คงดี                     ต.ลุมพุก                                   3. นายโกโร่  อ่อนแก้ว                   ต.ไทยเจริญ

 

2. นายสมพงษ์  กองธรรม           ต.นาแก                                    4. นายวิชิต  คุณสิงห์                     ต.คำไผ่

 

3. นายเอดุลย์  ศิลารักษ์             ต.หนองเรือ                              5. นายพิเศษ  พรมจันทร์                ต.ส้มผ่อ

 

4. นายทน  กิจเกียรติ                  ต.แคนน้อย                              9. อำเภอเลิงนกทา  จำนวน  10  ตำบล

 

5. นายสุนา  จันเจือ                    ต.นาคำ                                     1. นางลำใย  บรรหาญ                 ต.สร้างมิ่ง

 

6. นายชาตรี  ศรีโชค                  ต.กู่จาน                                     2. นายมิตร  แสวงสาย                 ต.สวาท

 

7. นางสาวหนูพร  ยศบุญ           ต.ดงเจริญ                                 3. นายคำสอน  พรมโยธา            ต.สามแยก

 

8. นางอัมพร  แก้วศิริ                 ต.โพนทัน                                  4. นายสุนีย์  พรทิพย์                   ต.สามัคคี

 

9. นายประวุฒิ  สุดตา                ต.สงเปือย                                  5. นายสุพรรณ์  สายศร               ต.โคกสำราญ

 

10. นายสมศักดิ์  จิตรมั่น            ต. กุดกุง                                    6. นายทนงค์ศักดิ์  บุตรจินดา     ต.เชียงหมี

 

11. นางบุญช่วย  หอกคำ           ต. เหล่าไฮ                                 7. นายบุญถม  คุริรัง                   ต.ห้องแซง

 

12. นายสิริบูรณ์  สว่างแสง        ต.ทุ่งมน                                     8. นายบุญเลิศ  ศรีมาคำ            ต.ศรีแก้ว

 

 

13. นางดาวตะเคียน  สมจิตร     ต.ย่อ                                          9. นางเป็นจิตร  แพนสิงห์          ต.กุดแห่

 

3. อำเภอมหาชนะชัย  จำนวน  10  ตำบล                             10.นายบุญเรือง ศักขิณาดี           ต. บุ่งค้า

 

1. นายยิ่ง  พลชัยยา                   ต.โนนทราย

 

2. นายยอด  พุทธายะ                 ต.ฟ้าหยาด

 

3. นายไสว  แก้ววิเศษ                ต.สงยาง

 

4. นายหนูคาน กลุ้มศิลป์            ต.ผือฮี

 

5. นางพิกุลลักษ์  หินกอง           ต.ม่วง

 

6. นายอำพร   วงษ์คำชัย            ต.คูเมือง

 

7. นายชอบสุข สอนกระสินทร์   ต.บึงแก

 

8. นางจุ๋มจิ๋ม  สมเขียน               ต.พระเสาร์

 

9. นายคำสี  ทองคำ                   ต.บากเรือ

 

10. นางทองกุล  ประมูลทรัพย์   ต. หัวเมือง

 

4. อำเภอกุดชุม  จำนวน  9  ตำบล

 

1. นายเพ็ญศรี  แก่นแก้ว             ต.โพนงาม

 

2. นายประดิษฐ์ ทุ่มโมง              ต.กำแมด

 

3. นายคำฟอง  เวฬุวนารักษ์       ต.นาโส่

 

4. นายประยูร  วงษ์จันทร์            ต.คำน้ำสร้าง

 

5. นายไชยคำ  ธิมาไชย             ต.ห้วยแก้ง

 

6. นายประกาศ  ซองทอง          ต.หนองหมี

 

7. นายอำนวย  วลัยศรี               ต.หนองแหน

 

8. นายปุ่น  มุละสิวะ                   ต.กุดชุม

 

9. นายเฉลา  บุญทรัพย์             ต.โนนเปือย

 

ไฟล์แนบขนาด
ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล 79 ตำบล.xls2.64 MB